Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Công Bố Thông Tin

VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Giấy chứng nhận chứng khoán 12/12/2017 Download
Công Bố về việc Trở Thành Công Ty Đại Chúng 23/11/2017 Download

Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Điều lệ

VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Netland 26/08/2017 Download

Giao dịch cổ đông

VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Hữu Quang 21/11/2017 Download
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Trần Khánh Quang 21/11/2017 Download
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Đình Trí 21/11/2017 Download
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Thị Thiên Thanh 21/11/2017 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Hữu Quang 10/11/2017 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu – Trần Khánh Quang 10/11/2017 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Đình Trí 10/11/2017 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu Nguyễn Thị Thiên Thanh 10/11/2017 Download

 

Trang đang cập nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau